Małgorzata Radkowska-Gizelska

Prawnik

Małgorzata Radkowska-Gizelska

Doktorantka w Katedrze Prawa Cywilnego, Handlowego i Ubezpieczeniowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, gdzie prowadzi badania i przygotowuje rozprawę doktorską dotyczącą statusu prawnego kopalin.

Więcej o mnie

Studia prawnicze ukończyła w 2018 r. i uzyskała tytuł magistra prawa na podstawie pracy magisterskiej pt. „Prawo własności lokalu a udział w nieruchomości wspólnej” przygotowanej pod kierunkiem prof. dr. hab. Adama Olejniczaka. Praca otrzymała wyróżnienie w Konkursie im. K. Kolańczyka na Najlepsze Prace Magisterskie.  

Jej zainteresowania naukowe koncentrują się wokół prawa cywilnego, ze szczególnym uwzględnieniem prawa rzeczowego. Poza tym interesuje się również prawem medycznym i prawem nowych technologii. 

Doświadczenie zawodowe zdobywała jako asystent sędziego w Okręgowym Sądzie Lekarskim w Poznaniu, a następnie w poznańskich kancelariach prawnych. Specjalizuje się w szeroko rozumianej problematyce prawa cywilnego oraz prawa nowych technologii. Zajmuje się prawem własności intelektualnej, czynami nieuczciwej konkurencji, a także prawem ochrony danych osobowych. 

Posługuje się płynnie językiem angielskim w tym językiem prawniczym, zna język hiszpański i niemiecki. 

Każdą wolną chwilę poświęca na czytanie książek, w szczególności literatury rosyjskiej. Interesuje się wspinaczką górską i podróżami po państwach byłego Związku Radzieckiego.