Kontrakty w procesie budowlanym

Przygotowujemy i opiniujemy projekty umów cywilnoprawnych zawieranych pomiędzy uczestnikami procesu budowlanego (np. umów o roboty budowlane pomiędzy inwestorem a generalnym wykonawcą), a także bierzemy udział w negocjowaniu ich ostatecznego brzmienia. Reprezentujemy Klientów w sporach o nienależyte wykonanie umowy lub o zapłatę zaległego wynagrodzenia na linii inwestor – wykonawca – dalsi podwykonawcy.