Istotne postępowania cywilne zakończone ugodą

Reprezentowaliśmy zamawiających z branży energetycznej w sporach sądowych związanych z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przez wykonawców zobowiązań wynikających z umowy na roboty budowlane oraz umowy na wdrożenie systemu informatycznego - kluczowych z perspektywy działalności Klientów. Wartość wzajemnych roszczeń w każdej ze spraw wynosiła kilkadziesiąt milionów złotych. W wyniku negocjacji, doszło do zawarcia satysfakcjonujących obie strony ugód, obwarowanych licznymi zabezpieczeniami (m. in. gwarancją bankową, zastawami rejestrowymi na akcjach / udziałach, zobowiązaniem wekslowym). Obsługując proces wykonania ugód, zadbaliśmy o terminową realizację wynikających z nich obowiązków, bez konieczności wieloletniego (i kosztownego) oczekiwania na rozstrzygnięcie sądowe.