Ochrona interesów przedsiębiorcy w sporze z deweloperem

Braliśmy udział w postępowaniach sądowoadministracyjnych dotyczących decyzji środowiskowej oraz decyzji o warunkach zabudowy, reprezentując właściciela nieruchomości sąsiadującej z miejscem planowanej inwestycji – osiedla mieszkaniowego. Dbaliśmy o należyte uwzględnienie interesów wszystkich stron tych postępowań, w szczególności mając na względzie możliwość kontynuowania przez Klienta jego działalności i współistnienie jego zakładu z planowaną inwestycją deweloperską w przyszłości.