Wykreślenie hipoteki wpisanej na rzecz nieistniejącego podmiotu

Doprowadziliśmy do ostatecznego uporządkowania treści księgi wieczystej nieruchomości zlokalizowanej przy jednej z głównych ulic Poznania – po dwuinstancyjnym postępowaniu sądowym (wieczystoksięgowym) prawomocnie orzeczono o wykreśleniu z działu IV księgi wieczystej wpisu hipoteki kaucyjnej ujawnionego na rzecz podmiotu, którego byt prawny zakończyło ok. 15 lat temu postępowanie upadłościowe. Dzięki uznaniu naszej argumentacji przez Sąd Okręgowy, Klient uniknął wieloletniego procesu o uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym, a przede wszystkim – konieczności uiszczenia opłaty sądowej o wartości 5% od kilkuset tysięcy złotych.