Czy lekarz zawsze jest lekarzem? Odpowiedzialność zawodowa za naruszenie godności zawodu.

„Czy lekarz zawsze jest lekarzem? Odpowiedzialność zawodowa za naruszenie godności zawodu” [w:] Prawo i medycyna. Między standardem a odpowiedzialnością, red. B. Kmieciak, Warszawa 2018.