Deklaracje dotyczące ochrony środowiska w oznaczeniach indywidualizujących a bieżąca praktyka Urzędu Patentowego

Rzecznik patentowy – problemy ochrony własności przemysłowej, nr 1-2 (79-80)/2016