Konsekwencje ogłoszenia upadłości dla stosunku ubezpieczenia majątkowego i osobowego

[w:] Ochrona interesów wierzycieli w stosunkach gospodarczych - praca zbiorowa pod redakcją Krzysztofa Szumy, Poznań 2013, s. 145-151.

Rozdział poświęcony analizie przepisów ustawy Prawo upadłościowe i naprawcze pod kątem wpływu ogłoszenia upadłości na stosunek prawny ubezpieczenia – ze szczególnym uwzględnieniem kwestii odpowiedniego zastosowania art. 98 i 99 Prawa upadłościowego i naprawczego do zobowiązań wynikających z umowy ubezpieczenia – w szczególności dopuszczalności żądania przez syndyka zwrotu uiszczonej składki, wpływu ogłoszenia upadłości na stosunek prawny ubezpieczenia osobowego oraz problematyki ubezpieczenia na cudzy rachunek.