Oświadczenie o nieroszczeniu sobie wyłącznego prawa do elementu znaku towarowego (dysklamacja)

Rzecznik patentowy – problemy ochrony własności przemysłowej, nr 1-4 (72-75)/2012