Przedmiot ochrony ubezpieczeniowej

[w:]  Umowa ubezpieczenia. Dyskusja nad formą prawną i treścią unormowań pod red. A. Nowaka, D. Fuchsa i S. Nowaka. Warszawa 2007, s. 98-102. 

Rozdział w monografii poświęcony pojęciu przedmiotu ochrony ubezpieczeniowej w związku z planowaną wówczas nowelizacją art. 821 Kodeksu cywilnego. Autor wyjaśnia rozbieżności terminologiczne między pojęciem „przedmiotu ubezpieczenia” jako przedmiotu prawnego stosunku ubezpieczenia, przedmiotu ochrony ubezpieczeniowej oraz przedmiotu wypadku ubezpieczeniowego. Publikacja stanowi przy tym krytyczne spojrzenie na treść proponowanej normy prawnej.