Przewaga kontraktowa dostawców lub nabywców towarów i jej nieuczciwe wykorzystywanie w regulacjach niemieckich i francuskich – wskazówki dla polskiej praktyki i ustawodawcy?

Internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny, 8/2017, https://ikar.wz.uw.edu.pl

Napisany razem z dr Bartoszem Turno artykuł dotyczący krytycznej oceny rozwiązań zawartych w polskiej ustawie o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi na tle rozwiązań stosowanych w Niemczech i Francji, razem z propozycjami przyszłych kierunków zmian w ustawie.