Więcej praw dla akcjonariuszy. Dyrektywa 2007/36/WE i jej skutki dla polskiego prawa spółek

Przegląd Corporate Governance, 2007, nr 4, s. 18