Wynalazki urzeczywistniane za pomocą komputera w wybranych systemach prawnych

w:] Andrzej Matlak (red.) Prace Instytutu Prawa Własności Intelektualnej UJ. Recent Developments in IP Law, Kraków 2008, zeszyt 101.