Umowy międzynarodowe

Wspieramy przedsiębiorców w opracowywaniu i negocjowaniu umów z zagranicznymi kontrahentami. Specjalizujemy się w szczególności w przygotowywaniu międzynarodowych umów sprzedaży i zakupu towarów w oparciu o przepisy Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów z dnia 11 kwietnia 1980 r. (tzw. Konwencja wiedeńska/CISG). Opracowujemy także m.in.:

  • Ogólne warunki sprzedaży
  • Umowy dystrybucyjne i ramowe umowy sprzedaży
  • Umowy agencyjne
  • Umowy zakupu maszyn i sprzętu technicznego
  • Umowy licencyjne (prawa autorskie, know-how itp.)
  • Umowy o zachowaniu poufności
  • Listy intencyjne
  • Teksty gwarancji bankowych, itp.

Doradzamy w zakresie szczególnych kwestii związanych z zawieraniem umów z zagranicznymi kontrahentami, takich jak wybór prawa właściwego dla umowy, wybór metody rozwiązywania sporów (mediacje, postępowania arbitrażowe, postępowania przed sądami powszechnymi), weryfikacja uznawalności wyroków wybranych sądów i trybunałów arbitrażowych właściwych do rozstrzygnięcia sporu.  Na życzenie Klientów zapewniamy także weryfikację projektów umów międzynarodowych przez współpracujące kancelarie zagraniczne, jak też pomagamy w uzyskaniu przez Klientów informacji i wsparcia prawnego poza granicami Polski.

Reprezentujemy naszych Klientów w negocjacjach z zagranicznymi kontrahentami oraz w zakresie dozwolonym przez przepisy prawa, w toczonych poza Polską postępowaniach spornych.