Występowanie w charakterze obrońcy w postępowaniu przygotowawczym oraz w postępowaniu sądowym przed sądami obu instancji oraz Sądem Najwyższym. Dochodzenie roszczeń o naprawienie szkody i zadośćuczynienie na rzecz pokrzywdzonych przestępstwem. Sporządzanie opinii prawnych w przedmiocie ryzyk karnoprawnych związanych z określoną działalnością.